محل تبلیغات شما

پیاده سازی تمام مقالات کامل می باشد . تا پایان با شما هستیم پس نگران نباشید. خوب است از فروشگاه جدید پژوهشیار (اینجا) بازدید کنید. در صورتی که هر یک از مقالات را تمایل به خرید دارید در صورتی که لینک دانلود پیاده سازی قرار داده نشده است می توانید برای گفتگو پیرامون جزئیات آن با آدرس ایمیل (.)مکاتبه کنید
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
:عنوان مقاله

Selective Markov Models for Predicting Web Page Accesses

سال : ۲۰۰۴

عموما مدل های مارکوف با مرتبه پایین تر در پیش بینی رفتار پیماییشی کاربر خیلی دقیق نیستند و این امر ناشی از این واقعیت است که این مدلها گذشته دورتری از رفتار کاربر را در نظر نمی گیرند تا بتوانند بین الگوهایی که مشاهده می شوند تفاوت را تشخیص دهند و در نتیجه برای داشتن دقت بهتر می توان از مدلهای مارکوف با مرتبه بالاتر استفاده کرد که متاسفانه انها نیز مشکلات و محدودیت هایی دارند از جمله پیچیدگی بالا، کاهش پوشش و حتی گاهی دقت پیش بینی کمتر.

یک راه ساده برای غلبه بر برخی از این مشکلات یادگیری تمام مرتبه های مختلف مدل مارکوف و استفاده از همه آنها در فاز پیش بینی است. اما این روش پیچیدگی را افزایش میدهد. این مشکل باعث شده  تا روش هایی جهت کاهش تعداد حالات این مدل ایجاد شود .

در این مقاله برای حذف تعداد حالت های اضافی از روش تخمین خطا استفاده شده است به این صورت که خطای هر حالت تخمین زده می شود و سپس اگر یک حالت از مرتبه بالاتر خطایی بیشتری  در مقایسه با حالت هایی مشابه از مرتبه پایین تر داشت آنگاه این حالت حذف می شود.

لینک دانلود مقاله

لینک دانلود پیاده سازی مقاله
 مقاله شبیه سازی شده با متلب، مقاله شبیه سازی شده داده کاوی، مقاله داده کاوی، مقاله در حوزه داده کاوی، پیاده سازی رایگان مقاله داده کاوی، مقاله رایگان داده کاوی

 

:عنوان مقاله

An Integrated Model for Next Page Access Prediction

سال : ۲۰۰۹
 نویسندگان مقاله  جهت پیش بینی صفحه بعد سه روش خوشه بندی و مدل ماکوف و قوانین انجمنی را ترکیب نموده اند. و از شیوه شباهت سنجی کسینوسی برای محاسبه فاصله نشست ها استفاده کرده اند. در این مقاله مدل مارکوف مربته دو برای پیش بینی روی خوشه ها اعمال می شود زمانی که مدل مارکوف نتواند صفحه ی بعدی را به درستی پیش بینی کند از قوانین انجمنی برای پیشنهاد صفحه به کاربر استفاده میکند.لینک دانلود مقاله

 :عنوان مقاله

کلمات کلیدی: مقاله شبیه سازی شده با متلب، مقاله داده کاوی، پیاده سازی مقاله ، دانلود مقاله شبیه سازی شده

Web Page Prediction by Clustering and Integrated Distance Measure

 سال : ۲۰۱۲

پروژه داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی، داده کاوی در شبکه های اجتماعی
 
 در این مقاله برای محاسبه فاصله نشست ها   در الگوریتم کامیانه از روش جدید و بهبود یافته استفاده شده است.

برای محاسبه فاصله دو نشست از روش SAM وSABDM  استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله

 :عنوان مقاله

 Web User Session Clustering Using Modified K-Means Algorithm

سال : ۲۰۱۱
 نویسندگان مقاله جهت خوشه بندی نشست های کاربران از الگوریتم کامیانه بهبود یافته استفاده کرده اند .نویسندگان این مقاله جهت محاسبه فاصله بین دو نشست از طول نشست اول و دوم، و صفحات مشترک بین این نشست­ها استفاده می­کنند.
 لینک دانلود مقاله
لینک دانلود پیاده سازی
  :عنوان مقاله

Web page personalization based on weighted association rules

سال :

نوسیندگان مقاله قوانین انجمنی معمول را با انتساب وزن به صفحات موجود در نشست های کاربران برای نمایش میزان علاقه ی آنها به صفحات، توسعه دادند و یک الگوریتم توصیه گر جدید مبتنی بر قوانین انجمنی وزن دار تولید کردند. وزن صفحات بر اساس فرکانس مشاهده صفحه در یک نشست و زمان صرف شده برای آن صفحه توسط کاربر، اختصاص داده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که این روش نسبت به روش سنتی قوانین انجمنی، دارای دقت و پوشش بالاتری در ارائه پیشنهادها به کاربر است.

 لینک دانلود مقاله

 azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

:عنوان مقاله

An Intrusion Detection System Based on KDD-99  Data using Data Mining Techniques and Feature Selection

یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر داده KDD-99 با استفاده از انتخاب ویژگی و تکنیک های داده کاوی

سال ارائه:  ۲۰۱۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : درخت تصمیم

Decision tree, Feature Selection, Intrusion Detection System, Partition Size, Performance measures

پروژه داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی،مقاله داده کاوی،داده کاوی در شبکه های اجتماعی،داده کاوی در بانکداری،پایان نامه داده کاوی،کاربردهای داده کاوی،کتاب داده کاوی،داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

:عنوان مقاله

A Novel Ensemble Method for Classifying Imbalanced Data

یک روش جدید برای طبقه بندی  گروهی داده  های نامتوازن

سال ارائه:  ۲۰۱۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های طبقه بندی، الگوریتم های یادگیری، خوشه بندی

Imbalanced data, classification, ensemble learning

 
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
 

:عنوان مقاله

اعتبار سنجی  پیشرفته اندیس خوشه برای ارزیابی تعداد بهینه کلاسترها برای الگوریتم فازی C_Means

(محاسبه تعداد خوشه های بهینه در الگوریتم  FCM که از الکوریتم های داده کاوی)

Enhanced Cluster Validity Index for the Evaluation of Optimal Number of Clusters for Fuzzy C-Means Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

 

 

:عنوان مقاله

Dimensionality and data reduction in telecom churn prediction

سال ارائه:  ۲۰۱۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : داده کاوی، انتخاب ویژگی، کلاسه بندی

Data mining, Feature selection, Churn prediction, Data reduction

 
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
:عنوان مقاله

Context-sensitive intra-class clustering

الگوریتم مبتنی بر حوزه داده برای دسته بندی درون کلاسی داده ها

سال ارائه:  ۲۰۰۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسه بندی

Intra-class clustering, ICC, Linear discriminant analysis, LDA, Semi-supervised learning

 

:عنوان مقاله

Incremental Spatial Clustering in Data Mining Using Genetic Algorithm and R-Tree springer

سال ارائه:  ۲۰۱۲

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
کلید واژه : عمل خوشه بندی

Spatial data mining, Clustering, Genetic Algorithm

 

پروژه داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی،مقاله داده کاوی،داده کاوی در شبکه های اجتماعی،داده کاوی در بانکداری،پایان نامه داده کاوی،کاربردهای داده کاوی،کتاب داده کاوی،داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

 

:عنوان مقاله

CRM strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns

رابطه های قانون

سال ارائه:  ۲۰۱۲

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM strategy, Association rule, Sequential pattern, RFM

 

:عنوان مقاله

Linguistic data mining with fuzzy FP-trees

سال ارائه:  ۲۰۱۰
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : درخت FP فازی، تراکنش

Fuzzy data mining, Fuzzy-set, Quantitative value, Fuzzy FP-trees, Frequent fuzzy patterns

 

:عنوان مقاله

An evolutionary clustering algorithm based on temporal features for dynamic recommender systems

سال ارائه:  ۲۰۱۴

نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش خوشه بندی تکرار شونده، دیتاست

Evolutionary, Clustering, Algorithm, Recommender systems, Collaborative filtering, Data mining

پروژه داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی،مقاله داده کاوی،داده کاوی در شبکه های اجتماعی،داده کاوی در بانکداری،پایان نامه داده کاوی،کاربردهای داده کاوی،کتاب داده کاوی،داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

 

:عنوان مقاله

Ranking discovered rules from data mining with multiple criteria by data envelopment analysis
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
سال انتشار : ۲۰۰۷

Institute of Traffic and Transportation, National Chiao Tung University-2007

خلاصه

در کاربردهای دیتاماینینگ ، مهم است که   روشهای ارزیابی را برای انتخاب قوانین  باکیفیت تر و سودآورتر توسعه دهیم.

این مقاله یک شیوه غیر پارامتری  ،آنالیز پوشش داده ها (DEA)  ، را برای ارزیابی و رتبه بندی کردن اثربخشی association rules با چندین معیار کارایی به کار میگیرد.

جالبی association rules معیارهای قراردادی آنها بر اساس Support  و Confidence می باشد.

در کاربردهای خاص و  ویژه ،دامنه دانش بیشتر میتواند به عنوان معیارهایی برای ارزیابی قوانین کشف شده مورد استفاده قرار گیرد.بعنوان مثال در آنالیز سبد خرید و ارزش محصول، profit مرتبط با association rules میتواند به عنوان یک مقیاس اساسی و اصلی برای ارزش قانون به کار گرفته شود.در این مقاله این مقیاسهای قلمروای و حوزه ای  نیز در پروسه رتبه بندی و رنکینک قوانین برای انتخاب قوانین با ارزش برای کاربرد لحاظ می شوند. مثال آنالیز سبد خرید برای شرح دادنDEA بر اساس روشی برای اندازه گیری کردن سودمندی  association rules با چندین معیار کارایی بکار برده میشود.

 دانلود مقاله

دانلود مقاله داده کاوی به همراه پیاد

:عنوان مقاله

 An evaluation of heuristics for rule ranking

چکیده:
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
در این مقاله به جای اینکه به تک تک قوانین امتیاز دهد و آن ها را رتبه بندی کند دسته ای از بهترین قوانین که بهترین نتیجه را می دهند طبق الگوریتمی خاص بدست می آورد.

سال انتشار: ۲۰۱۰

دانلود مقاله

پروژه داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی،مقاله داده کاوی،داده کاوی در شبکه های اجتماعی،داده کاوی در بانکداری،پایان نامه داده کاوی،کاربردهای داده کاوی،کتاب داده کاوی،داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی در متلب، داده کاوی در تجارت الکترونیک، داده کاوی در وب، داده کاوی ،داده کاوی چیست، تز داده کاوی ، بیگ دیتا، داده کاوی ،بیگ دیتا، داده کاوی با سلمنتین،داده کاوی olap

شبیه سازی مقاله با متلب ؛ شبیه سازی مقالات برق با متلب ؛ شبیه سازی مقالات برق قدرت با متلب ؛ شبیه سازی مقالات با متلب ؛ شبیه سازی مقاله با مطلب ؛ انجام شبیه سازی مقاله با متلب ؛ آموزش شبیه سازی مقاله با متلب ؛ شبیه سازی مقاله برق با متلب ؛ شبیه سازی مقالات الکترونیک قدرت با متلب ؛ انجام شبیه سازی مقالات برق با متلب ؛ شبیه سازی مقاله ؛ شبیه سازی مقاله برق ؛ شبیه سازی مقاله برق قدرت ؛ شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت ؛ شبیه سازی مقاله شبکه عصبی ؛ شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت ؛ شبیه سازی مقاله مخابراتی ؛ شبیه سازی مقاله کنترل مدرن ؛ شبیه سازی مقاله در متلب ؛ شبیه سازی مقاله متلب ؛ شبیه سازی مقاله با متلب ؛ شبیه سازی مقاله بازار برق ؛ شبیه سازی مقاله برق کنترل ؛ مقاله شبیه سازی با ads ؛ مقاله شبیه سازی ماشین dc ؛ مقاله شبیه سازی کامپیوتری doc ؛ شبیه سازی مقاله با hspice ؛ شبیه سازی مقالات ieee ؛ مقاله isi شبیه سازی ؛ شبیه سازی مقالات isi ؛ شبیه سازی مقاله های ieee ؛ مقاله شبیه سازی با opnet ؛ مقاله زبان شبیه سازی slam ؛ شبیه سازی مقالات رشته برق ؛ دانلود مقاله شبیه سازی رشته کامپیوتر ؛ پیاده سازی مقاله با متلب ؛ پیاده سازی مقاله در متلب ؛ پیاده سازی مقاله داده کاوی ؛ پیاده سازی مقاله پردازش تصویر ؛ پیاده سازی مقاله شبکه عصبی ؛ پیاده سازی مقاله شبکه عصبی در متلب ؛ پیاده سازی مقاله ؛ پیاده سازی مقاله فازی ؛ پیاده سازی مقاله وب معنایی ؛ پیاده سازی مقاله یادگیری ماشین ؛ مقاله پیاده سازی erp ؛ پیاده سازی داده کاوی ؛ پیاده سازی داده کاوی با متلب ؛ پیاده سازی مقاله داده کاوی ؛ پیاده سازی الگوریتم داده کاوی ؛ پروژه پیاده سازی داده کاوی ؛ پیاده سازی مقاله داده کاوی با متلب ؛ پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی ؛ نرم افزار پیاده سازی داده کاوی ؛ شبیه سازی مقاله با متلب ؛ شبیه سازی مقاله برق ؛ شبیه سازی مقاله برق قدرت ؛ شبیه سازی مقاله در متلب ؛ شبیه سازی مقاله شبکه عصبی ؛ شبیه سازی مقاله بازار برق ؛ شبیه سازی مقاله برق کنترل ؛ شبیه سازی مقاله ؛ شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت ؛ شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت ؛ مقاله شبیه سازی با ads ؛ مقاله شبیه سازی ماشین dc ؛ مقاله شبیه سازی کامپیوتری doc ؛ شبیه سازی پردازش تصویر ؛ شبیه سازی پردازش تصویر در متلب ؛ شبیه سازی مقالات پردازش تصویر ؛ شبیه سازی مقاله پردازش تصویر ؛ دانلود شبیه سازی پردازش تصویر ؛ مقاله شبیه سازی شده پردازش تصویر ؛ مقاله داده کاوی ؛ مقاله داده کاوی در پزشکی ؛ مقاله داده کاوی در شبکه های اجتماعی ؛ مقاله داده کاوی توزیع شده ؛ مقاله داده کاوی در بانکداری ؛ مقاله داده کاوی در بیمه ؛ مقاله داده کاوی در تجارت الکترونیک ؛ مقاله داده کاوی pdf ؛ مقاله داده کاوی وب ؛ مقاله داده کاوی انگلیسی ؛ مقاله داده کاوی با ترجمه ؛ مقاله داده کاوی ؛ مقاله داده کاوی doc ؛ مقاله داده کاوی وب web data mining ؛ دانلود مقاله داده کاوی doc ؛ مقاله isi داده کاوی ؛ مقاله isi در مورد داده کاوی ؛ مقاله داده کاوی ppt ؛ مقالات داده کاوی pdf ؛ مقاله در مورد داده کاوی pdf ؛ مقاله داده کاوی word ؛ مقاله کامپیوتر کوانتومی ؛ مقاله کامپیوتر با ترجمه ؛ مقاله کامپیوتر pdf ؛ مقاله کامپیوتر ؛ مقاله کامپیوتر ؛ مقاله کامپیوتر به زبان انگلیسی ؛ مقاله کامپیوتر انگلیسی با ترجمه ؛ مقاله کامپیوتر انگلیسی ؛ مقاله کامپیوتر نرم افزار ؛ مقاله کامپیوتر isi ؛ مقاله کامپیوتر doc ؛ مقاله در مورد کامپیوتر doc ؛ مقاله کامپیوتری doc ؛ دانلود مقاله کامپیوتر doc ؛ مقالات کامپیوتر isi ؛ مقالات it کامپیوتر ؛ دانلود مقالات کامپیوتر isi ؛ مقاله در مورد کامپیوتر pdf ؛ مقاله کامپیوتر word ؛ مقاله کامپیوتری word ؛ دانلود مقاله کامپیوتر word ؛ مقاله کامپیوتر با فرمت word ؛ مقالات isi کامپیوتر ۲۰۱۳ ؛ مقاله انگلیسی کامپیوتر ۲۰۱۴ ؛ مقالات isi کامپیوتر ۲۰۱۴ ؛ فراخوان مقاله

 

 

 

 

 

کامپیوتر ۹۳ ؛ فراخوان مقاله کامپیوتر ۹۲ ؛ فراخوان مقاله کامپیوتر ۹۴| ؛ داده کاوی ؛ داده کاوی چیست ؛ داده کاوی در شبکه های اجتماعی ؛ داده کاوی در پزشکی ؛ داده کاوی در متلب ؛ داده کاوی pdf ؛ داده کاوی در بانکداری ؛ داده کاوی در تجارت الکترونیک ؛ داده کاوی در وب ؛ داده کاوی ایران ؛ داده کاوی big data ؛ داده کاوی در big data ؛ داده کاوی crm ؛ داده کاوی clementine ؛ داده کاوی classification ؛ داده کاوی در crm ؛ داده کاوی با clementine ؛ نرم افزار داده کاوی ؛ lementine ؛ آموزش داده کاوی با clementine ؛ کاربرد داده کاوی در crm ؛ دانلود نرم افزار داده کاوی  ؛ clementine ؛ نقش داده کاوی در crm ؛ داده کاوی doc ؛ داده کاوی data mining ؛ داده کاوی dm ؛ داده کاوی چیست data mining ؛ داده کاوی یا data mining ؛ کاربرد داده کاوی در dea ؛ مقاله داده کاوی doc ؛ داده کاوی و dss ؛ داده کاوی چیست+doc ؛ داده کاوی در excel ؛ داده کاوی در erp ؛ داده کاوی gis ؛ داده کاوی در gis ؛ ترجمه کتاب داده کاوی han ؛ کتاب داده کاوی han ؛ دانلود کتاب داده کاوی han ؛ داده کاوی k-means ؛ نرم افزار داده کاوی keel ؛ آموزش داده کاوی در matlab ؛ داده کاوی در matlab ؛ داده کاوی با rapid miner ؛ نقش داده کاوی در mis ؛ آموزش داده کاوی با matlab ؛ داده کاوی olap ؛ داده کاوی و olap ؛ داده کاوی با orange ؛ نرم افزار داده کاوی orange ؛ آموزش نرم افزار داده کاوی orange ؛ دانلود نرم افزار داده کاوی orange ؛ تفاوت داده

 

 

 

 

کاوی و olap ؛ داده کاوی در oracle ؛ داده کاوی با نرم افزار orange ؛ اموزش نرم افزار داده کاوی orange ؛ داده کاوی ppt ؛ داده کاوی pdf ؛ داده کاوی+powerpoint ؛ داده کاوی+ppt ؛ داده کاوی چیست pdf ؛ آموزش داده کاوی pdf ؛ مقالات داده کاوی pdf ؛ داده کاوی چیست ppt ؛ جزوه داده کاوی pdf ؛ داده کاوی r ؛ داده کاوی rfm ؛ داده کاوی rapidminer ؛ داده کاوی با r ؛ داده کاوی با rapidminer ؛ نرم افزار داده کاوی r ؛ آموزش نرم افزار داده کاوی rapidminer ؛ داده کاوی با نرم افزار r ؛ دانلود نرم افزار داده کاوی rapidminer ؛ دانلود نرم افزار داده کاوی r ؛ داده کاوی svm ؛ داده کاوی sql server ؛ داده کاوی در sql server ؛ داده کاوی در sql ؛ داده کاوی با sql server ؛ داده کاوی در sql server 2008 ؛ داده کاوی در spss ؛ نرم افزار داده کاوی spss ؛ آموزش داده کاوی در sql ؛ داده کاوی با spss ؛ کتاب داده کاوی tan ؛ دانلود کتاب داده کاوی tan ؛ ترجمه کتاب داده کاوی tan ؛ حل تمرین کتاب داده کاوی tan ؛ کتاب داده کاوی آقای tan ؛ داده کاوی weka ؛ داده کاوی wikipedia ؛ داده کاوی word ؛ داده کاوی با weka ؛ نرم افزار داده کاوی weka ؛ دانلود پروژه داده کاوی word ؛ دانلود نرم افزار داده کاوی weka ؛ آموزش داده کاوی با weka ؛ آموزش نرم افزار داده کاوی weka ؛ پروژه داده کاوی با weka ؛ کنفرانس داده کاوی ۱۳۹۳ ؛ کنفرانس داده کاوی ۱۳۹۲ ؛ کنفرانس داده کاوی ایران ۱۳۹۳ ؛ داده کاوی ۲۰۱۳ ؛ کتاب داده کاوی ۲ ؛ کنفرانس داده کاوی ۹۳ ؛ کنفرانس

 

 

داده کاوی ۹۲ ؛ کنفرانس داده کاوی ۹۴ ؛ همایش داده کاوی ۹۳ ؛ کنفرانس داده کاوی سال ۹۳ ؛ مقاله بینایی ماشین، مقاله بینایی ماشین.pdf، مقاله بینایی ماشین و پردازش تصویر، مقاله بینایی ماشین رایگان، دانلود مقاله بینایی ماشین، مقاله درمورد بینایی ماشین، دانلود رایگان مقاله بینایی ماشین، مقالات بینایی ماشین، مقاله درباره بینایی ماشین، مقاله های بینایی ماشین

۲ azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


انجام پروژه های داده کاوی

پروژه آماده داده کاوی با وکا (weka)

آموزش کامل داده کاوی با weka

هزینه انجام پروژه داده کاوی

؛ ,داده ,کاوی ,مقاله ,سازی ,شبیه ,داده کاوی ,؛ داده ,شبیه سازی ,؛ مقاله ,کاوی در ,مقاله ژورنالگزارش فارسی ,comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,com0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir com0936729227609367292276azsoftir@gmail ,ژورنالگزارش فارسی داردکلید

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خدمات طراحی رابط کاربری Wilderme blogi بهترین خدمات پیچ و رولپلاک نمای ساختمان آپشن خودرو | گندم کار هیرا چت آشپزباشی evelynpmjstk1 Netz Marketingforall امپراطور دانلود | دانلود فیلم و سریال جدید اتوبار و باربری کاج